fbpx

Pravila privatnosti društva Regent d.o.o.

Društvo Regent d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Nova Ves 17, osobni identifikacijski broj (OIB): 81223221931 (dalje u tekstu: „Regent“ ili „Voditelj obrade“) posebnu pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka te iste obrađuje u cijelosti u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o
zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka (dalje u tekstu: „Opća uredba“).

Pojmovi

U smislu ovih Pravila privatnosti niže navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:

„Osobni podatak“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu (pojedinca) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno na osnovi imena identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikatora ili uz pomoć jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, fiziološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet;

„Obrada“ znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na podacima ili na skupovima podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

„Ispitanik“ je fizička osoba (pojedinac) čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi imena, identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikatora ili uz pomoć jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, fiziološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet;

„Voditelj obrade” je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka;

„Izvršitelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

Svrha i pravna osnova za obradu osobnih podataka

Društvo Regent obrađuje samo one podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe te samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

 1. Obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora, i to:
  – radi ispunjavanja obveza iz sklopljenih ugovora o posredovanju ili poduzimanja radnji po nalogu ispitanika;
  – radi ispunjavanja obveza iz sklopljenih ugovora o poslovnoj suradnji.
  Osobni podaci koji se u tu svrhu prikupljaju su: ime i prezime, adresa, OIB, e-mail adresa, broj kućnog i/ili mobilnog telefona, _______, _______. Predmetni osobni podaci prikupljaju se izravno od ispitanika, kao i uvidom u javne registre (npr. Zemljišne knjige, katastar i dr.). Ispitanik nije obvezan pružiti predmetne osobne podatke, međutim u tom slučaju društvo Regent neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i/ili izvršiti pojedine radnje vezane uz izvršenje ugovora i/ili pružiti zatražene usluge. Ovi osobni podaci čuvaju se najduže 6 godina od prestanka ugovornog odnosa i/ili izvršenja zatražene radnje, osim ako je pojedinim važećim propisom nije određen duži rok čuvanja ili ako su predmetni podaci dokaz u sudskom, upravnom arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.
 2. Obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza Voditelja obrade, i to:
  – radi postupanja u skladu s obvezama propisanim Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina, Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Općom uredbom i drugim propisima koji se odnose na poslovnu djelatnost društva Regent. Osobni podaci koji se u tu svrhu prikupljaju su: ime i prezime, adresa, OIB, datum i mjesto rođenja, podaci o identifikacijskoj ispravi, podaci o političkoj izloženosti, _______, _______. Osobne podatke temeljem ove pravne osnove društvo Regent prikuplja isključivo u svrhe i u mjeri koja je 2/4 nužna za ispunjavanje zakonskih obveza te ih čuva na razdoblje propisano važećim propisima. U slučaju stupanja u poslovni odnos s društvom Regent ispitanik će biti dužan pružiti društvu Regent osobne podatke koje je obzirom na konkretan odnos društvo Regent dužno prikupiti sukladno važećim propisima. Ukoliko ispitanik uskrati pružanje zatraženih osobnih podataka, društvo Regent neće moći sklopiti ugovor i/ili ispuniti obveze i/ili pružiti tražene usluge.
 3. Obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa društva Regent ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete, i to:
  – radi zaštite osoba i imovine provodi se videonadzor poslovnih prostorija društva Regent. Osobni podaci koji se u tu svrhu prikupljaju su: videozapisi o osobama koje ulaze i izlaze iz poslovnog prostora društva Regent odnosno podaci o nazočnosti osoba u prostoru obuhvaćenim snimanjem. Videozapisi se mogu dostaviti nadležnim tijelima (policija, sud) na njihov zahtjev ukoliko je isto potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa. Videozapisi se čuvaju najduže 6 mjeseci, osim ako je za pojedini slučaj važećim propisima određen duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.
 4. Ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha, i to:
  – posjećivanjem internetske stranice društva Regent (www.regent.hr) putem on-line sučelja ispitanik može dati privolu za obradu osobnih podataka uporabom tzv. kolačića u svrhu boljeg
 5. Funkcioniranja svih značajki internetske stranice i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva (vidi niže). Ispitanik može u bilo kojem trenutku na jednak način povući danu privolu, međutim isto ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona bila povučena.

U eventualnim drugim slučajevima obrade osobnih podataka, društvo Regent će prethodno o toj obradi obavijestiti ispitanika te mu pružiti sve informacije o pojedinostima obrade u skladu s odredbama Opće uredbe.

Kolačići

Ova internetska stranica koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačić je mala tekstovna datoteka s informacijama o aktivnostima i postavkama korisnika i pohranjuje se na njegov uređaj prilikom posjeta internetskim stranicama. Kolačić se najčešće sastoji od nekoliko podataka: internetska domena podrijetla, identifikacija korisnika, datum isteka kolačića i sigurnosne oznake. Kolačići obično pohranjuju postavke korisnika u vezi s internetskom stranicom, poput preferiranog jezika ili adrese. Pojedine informacije koje kolačići pohranjuju služe i za praćenje preferencija korisnika radi unapređenja usluga, ciljanoga marketinga i sl. Prilikom sljedećeg posjeta istoj internetskoj stranici na istom uređaju, preglednik šalje kolačić i informacije pohranjene u njemu mrežnoj stranici koja ih je generirala (kolačić prve strane) ili drugoj mrežnoj stranici na koju se kolačić odnosi (kolačić treće strane). To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Internetska stranica društva Regent koristi sljedeće vrste kolačića:

 • Nužni (tehnički, obvezni) kolačići – kolačići bez kojih internetska stranica ne može funkcionirati ili bi njeno funkcioniranje bilo povezano sa znatnim poteškoćama, a koji se kao takvi ne mogu isključiti te za korištenje takve vrste kolačića nije potrebna privola korisnika. Međutim, isti se mogu isključiti u postavkama internetskog preglednika na uređaju korisnika, ali u tom slučaju neki dijelovi stranice neće
  raditi. Ova vrsta kolačića ne pohranjuje nikakve informacije koje bi mogle identificirati korisnika.
 • Funkcionalni kolačići – poboljšavaju funkcije i personalizaciju na način da zabilježe odabire i prilagodbe napravljene tijekom posjeta internetskoj stranici. Pomoću tih kolačića se pohranjuju primjerice odabir preferiranog jezika. Ove je kolačiće moguće isključiti.
 • Analitički (statistički) kolačići – prikupljaju informacije kako posjetitelji koriste internetsku stranicu, primjerice na koje stranice posjetitelji najčešće dolaze, a u svrhu internog istraživanja o mogućim načinima poboljšanja usluge koju pruža svim korisnicima. Informacije koje prikupljaju ovi kolačići su anonimne, a koriste se za poboljšavanje funkcioniranja internetske stranice. Ove je kolačiće moguće isključiti.

Funkcionalne i analitičke kolačiće moguće je odbiti (isključiti) prilikom prve posjete internetskoj stranici društva Regent, a kasnije ponovo uključiti odabirom izbornika pri dnu stranice „Postavke kolačića“ i obrnuto.

Prosljeđivanje podataka

Prikupljeni osobni podaci ne prenose se u treće zemlje, međutim isti mogu biti proslijeđeni trećim osobama u slučajevima kada je to određeno prisilnim propisom (npr. zahtjev nadležnog tijela), kada je isto nužno radi
izvršavanja sklopljenog ugovora sa ispitanikom ili kada je društvo Regent ugovorilo s trećima kao podizvođačima obavljanje određenog posla u svojstvu izvršitelja obrade (npr. IT podršci, računovodstvenom servisu, pružatelju poštanskih i drugih usluga dostave i dr.).

Društvo Regent će pojedine poslove u vezi s obradom osobnih podataka povjeriti samo izvršiteljima obrade koji osiguravaju dovoljna jamstva u pogledu ostvarivanja odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka te će sa istima sklopiti ugovor u kojem će se urediti međusobna prava i obveze u skladu s odredbama Opće uredbe.

Sigurnost osobnih podataka

Društvo Regent prikuplja i obrađuje osobne podatke na način da osigurava odgovarajuću sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućava učinkovitu primjenu načela zaštite podataka, smanjenja količine podataka, ograničenja pohrane i dr.

Društvo Regent poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječilo slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjena, neovlašteno korištenje, uvid ili pristup podacima, krađa odnosno svaka druga povreda i zlouporaba, što uključuje između ostalog:

 • implementaciju mjera za sprječavanje neovlaštene upotrebe IT sustava (poput zaštite lozinkom) uz redovito ažuriranje programa (softvera) i antivirusne zaštite;
 • ograničavanje pristupa medijima za pohranu osobnih podataka u elektroničkom obliku samo na ovlaštene osobe koje mogu pristupiti podacima samo uz upisivanje korisničkog imena i lozinke;
 • ograničavanje fizičkog pristupa prostorijama u kojima se čuvaju dokumenti koji sadrže osobne podatke samo na ovlaštene osobe;
 • obvezivanje svih zaposlenika na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti;
 • obvezivanje svih podizvođača na zaštitu osobnih podataka ispitanika putem odgovarajućih ugovornih klauzula.

Rok čuvanja osobnih podataka

Osobni podaci čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje zakonite svrhe u koju su prikupljeni, nakon čega se isti trajno brišu ili anonimiziraju, a najduže do isteka rokova propisanih važećim propisima.

Prava ispitanika

Ispitanici imaju pravo na:

 • pravo na pristup osobnim podacima ispitanika koji se obrađuju od strane društva Regent te informacijama u vezi predmetne obrade propisanim Općom uredbom;
 • pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose, uključujući pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka;
 • pravo na brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni te u drugim slučajevima propisanim Općom uredbom;
 • pravo na ograničenje obrade ako je ispunjen neki od uvjeta propisanih Općom uredbom;
 • pravo na prenosivost podataka odnosno pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane društva Regent, ako se obrada temelji na privoli ili je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije
  sklapanja ugovora, a obrada se provodi automatiziranim putem.
 • pravo na prigovor na obradu svojih osobnih podataka odnosno pravo na prijavu sumnje u povredu svojih osobnih podataka, a koje pravo ispitanik može ostvariti obraćanjem društvu Regent putem kontakt podataka objavljenih na ovoj internetskoj stranici ili obraćanjem nadzornom tijelu

Kontakt podaci

U slučaju pitanja u vezi obrade osobnih podataka od strane društva Regent možete nam se obratiti putem kontakt podataka objavljenih na internetskim stranicama društva Regent.

Izmjene politike privatnosti

Društvo Regent pridržava pravo s vremena na vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti ova Pravila privatnosti te će ista biti svakodobno dostupna na internetskim stranicama društva Regent.

POMAŽEMO VAM PRONAĆI NEKRETNINU IZ SNOVA

Naši agenti su stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom koji dubinski poznaju tržište nekretnina u Hrvatskoj. Ponosimo se što svakom klijentu pristupamo individualno te mu pomažemo pronaći dom po vlastitoj mjeri.


Compare listings

Compare

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER